KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İktisat

BOLOGNA SÜRECİNDE OKUTULAN DERSLERİN İÇERİĞİ

I.YARIYIL

BEF 107 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3 0 3) AKTS: 2

Bilgi-işlem aracı olarak bilgisayarın tanımı; bilgi-işlem kavramları; bilgisayarı oluşturan unsurlar; yazılım ve donanım; yazılım çeşitleri: tablolama yazılımları, kelime-işlem yazılımları, veri tabanları: dosya organizasyonu, işlem teknikleri, veri tabanı prensipleri ve temel uygulamalar bu dersin ana içeriğini oluşturmaktadır

BIK 1001 İktisada Giriş I (3 0 3) AKTS: 6

Temel iktisadi kavramlar; fiyat mekanizması; arz, talep ve piyasada fiyatın oluşumu; esneklik kavramı; tüketici davranışları teorisi; üretim ve firma teorisi; değişik piyasalar ve firma dengesi; tam rekabet teorisi; monopol teorisi; oligopol teorileri; faktör piyasası; faktör talebi; arz ve fiyatı ele alınmaktadır.

BIK 1003 İşletme Bilimine Giriş (3 0 3) AKTS: 3

İşletmenin genel esasları ve kavramları, işletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, işletmenin amaçları, ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırılması, işletmelerde büyüme olgusu, işletmenin kuruluşu, işletmenin çevresi, işletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, işletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği ve fonksiyonlarını içeren süreçlerdir.

BIK 1005 Muhasebe I (3 0 3) AKTS: 6

Bu ders kapsamında muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebe süreci, temel mali tablolar, tek düzen hesap planının tanıtılması, muhasebe kayıtlarının nasıl yapıldığı, hesap kavramı, hesapların nasıl kaydedildiği ve monografiler ele alınmaktadır.

BIK 1007 Matematik I (3 0 3) AKTS: 6

Sayılar, üslü ve köklü çokluklar, fonksiyonlar, doğrusal fonksiyonların iktisadi uygulaması, parabolik fonksiyonların iktisadi uygulaması, özel fonksiyonlar, üstel fonksiyon, logaritma fonksiyonu, limit ve süreklilik dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.

BOZ 101 Türk Dili I (2 0 2) AKTS: 2

Dilin tanımı, özellikleri ve çeşitleri; dil-millet, dil-düşünce, dil-kültür ilişkisi; yeryüzündeki diller, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî (sözlü ve yazılı) gelişimi; Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, ses bilgisi, ses olayları, şekil bilgisi (kelimede kök, gövde ve ekler), kelime türetme yolları, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretlerinin önemi, kullanıldığı yerler ve doğru kullanımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

BOZ 121 İngilizce I (2 0 2) AKTS: 3

İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar, kendilerini ve aile bireylerini İngilizce sözlü ve yazılı olarak tanıtabilme, bir günlerini anlatabilme, restoranda yiyecek içecek sipariş edebilme, teklifte bulunma ve tekliflere yanıt verme yetisi görsel sunumlar ve çeşitli öğretim teknikleri ile kazandırılır.

BOZ 141 Beden Eğitimi I (Seçmeli) (2 0 0) AKTS: 2

Beden Eğitiminin tanımı, beden eğitiminin amacı, beden eğitiminin bölümleri, spor, oyun, jimnastik, sporun tanımı, Türkiye’de yapılan spor çeşitleri, sporun sınıflandırılması, oyunun tanımı, oyunun amacı, beden eğitimi yönünden oyun jimnastiğin tanımı, jimnastiğin amacı, çeşitleri, hareket, hareketlerin kaynaklara göre dağılımı, kasların çalışmalara göre ayırımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BOZ 143 Müzik I (Seçmeli) (2 0 0) AKTS: 2

Bu derste: üniversitemizin öğrencilerine yönelik olarak, temel müzik bilgileri, Türkiye coğrafyasında oluşmuş ve yaşayan müzik türleri, Türk müziği bestekârları, Türk müziğinde kullanılan enstrümanlar, Türk müziğinden örnek eserler, Batı ve Dünya müzikleri hakkında bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

BOZ145 Resim I (Seçmeli) (2 0 0) AKTS: 2

Bu derste: sanat, estetik, güzel, denge, nokta, çizgi, doku, hacim, boyut, açık-koyu, ritim, kompozisyon gibi kavramlar hakkında teorik bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

BOZ 147 Tiyatroya Giriş (Seçmeli) (2 0 0) AKTS: 2

Bu derste: öğrenciye başta sanat eğitimi olmak üzere tiyatro kültürünün kazandırılması sağlanmaktadır. Bu vasıta ile bireyin kendini tanıma ve ifade etme süreçlerinde tonlama, jest, mimik, kişilik gelişimi ve beden dili gibi konular desteklenerek anlatılmaktadır.

BOZ 149 Türk Halk Bilimi ve Halk Oyunları I (Seçmeli) (2 0 0 ) AKTS: 2

Öğrencileri; Türk toplumunun halk hikâyeleri, masalları, bilmeceleri, oyunları, türküleri, örf, adet, gelenek ve görenekleri hakkında bilgilendirir.

 

 II. YARIYIL

BEF 108 Enformatik ve Bilgisayar Programlama (3 0 3) AKTS: 3

Bu ders ile öğrencilerin bilgisayar bilgisi ile ilgili temelini oluşturmak, mesleki hayatlarında kullanacakları bilgi teknolojileri araçlarında uygulama becerisi geliştirmek, güncel donanım ve yazılımları laboratuar ortamında uygulama imkânı sunarak temel bilgisayar bilgilerini pekiştirmek amaçlanmaktadır.

BIK 1002 İktisada Giriş II (3 0 3) AKTS: 6

Bu derste: milli gelirin teşekkülü, çarpan mekanizması, para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme, issizlik, enflasyon gibi konular hakkındaki teoriler ve politikalar anlatılmaktadır.

BIK 1004 Hukukun Temel Kavramları (2 0 2) AKTS: 3

Bu ders kapsamında hak ve hukuk ile ilgili temel kavramlar, hukuk dalları, kişiliğin başlaması ve sona ermesi, gerçek ve tüzel kişiler, kişilerin ehliyetleri, ikametgah, mülkiyet ve zilyetlik konuları ele alınmaktadır. Toplumsal düzen ve bu düzenin devamını sağlayan kurallar, pozitif hukukun özel-kamu hukuku bölümleri, kanunlaştırma, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının tasnifi ve uygulanması, hak kavramı, hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunması, insan hakları ve yargı örgütü gibi hukukun temel kavramları işlenmektedir.

BIK 1006 Muhasebe II (3 0 3) AKTS: 5

Bu ders kapsamında “Muhasebe I” dersinde alınan temel bilgilerin üzerine, işletmede yapılan günlük işlemlerin, ücret ve amortisman hesaplarının, maliyet ve dönem sonu işlemlerinin öğrenilmesi, mizan, bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması ele alınmaktadır.

BIK 1008 Matematik II (3 0 3) AKTS: 6

Türev, teğetin eğimi ve denklemi, ilgili konular üzerine problemler, türevin iktisadi uygulaması, belirsiz ve belirli integral ve iktisadi uygulamaları, matrisler ve iktisadi uygulamaları, determinantlar ve iktisadi uygulamaları, lineer denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin matrislerle çözümü, faiz hesaplamaları, iskonto hesaplamaları ve ilgili konular üzerine problemler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BOZ 102 Türk Dili II (2 0 2) AKTS: 2

Bu ders ile Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; Türkçe'nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Temel konuları ise dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açıkoturum); not alma, not tutma, özet çıkarma teknikleri; Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri oluşturmaktadır.

BOZ 122 İngilizce II (2 0 2) AKTS: 3

Dilbilgisi alanında: geçmiş zaman, planlı gelecek zaman,  sıklık zarfları; günlük kullanımda ise okul yaşamı, insan vücudu, hastane ortamı, seyahat, yiyecek-içecekler, restoran ortamı ve kıyafetler ile ilgili kelime ve kavramlar işlenmektedir.

BOZ 142 Beden Eğitimi II (Seçmeli) (2 0 0) AKTS: 2

Yenme, yenilme hazmetme duygularına sahip olma, temel egzersiz ve antrenman metotlarının öğrenilmesi, masajın faydaları ve çeşitlerini bilme, ilk yardım acil tedavi ve 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin öğretimi sağlanmaktadır.

BOZ 144 Müzik II (Seçmeli) (2 0 0) AKTS: 2

Bu derste: üniversitemizin öğrencilerine yönelik olarak, temel müzik bilgileri, Türkiye coğrafyasında oluşmuş ve yaşayan müzik türleri, Türk müziği bestekârları, Türk müziğinde kullanılan enstrümanlar, Türk müziğinden örnek eserler, Batı ve Dünya müzikleri hakkında bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

BOZ146 Resim II (Seçmeli) (2 0 0) AKTS: 2

Bu derste: sanat, estetik, güzel, denge, nokta, çizgi, doku, hacim, boyut, açık-koyu, ritim, kompozisyon gibi kavramlar hakkında teorik bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

BOZ 148 Uygulamalı Tiyatroya II (Seçmeli) (2 0 0) AKTS: 2

Bu derste: öğrenciye başta sanat eğitimi olmak üzere tiyatro kültürünün kazandırılması sağlanmaktadır. Bu vasıta ile bireyin kendini tanıma ve ifade etme süreçlerinde tonlama, jest, mimik, kişilik gelişimi ve beden dili gibi konular desteklenerek anlatılmaktadır.

BOZ 150 Türk Halk Bilimi ve Halk Oyunları II (Seçmeli) (2 0 0 ) AKTS: 2

Öğrencileri; Türk toplumunun halk hikâyeleri, masalları, bilmeceleri, oyunları, türküleri, örf, adet, gelenek ve görenekleri hakkında bilgilendirir.

III.YARIYIL

BIK 2001 Mikroekonomi (4 0 4) AKTS: 7

Bu ders kapsamında iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, tüketici ve üretici fonksiyonlarının matematiksel olarak analiz edilmesi ele alınmaktadır.

BIK 2003 İktisat Tarihi (3 0 3) AKTS: 5

Tarım devrimi, ilkçağ ekonomileri, ortaçağ iktisat tarihi, merkantilist dönem, sanayi devrimi, 19 ve 20 yüzyıllardaki ekonomik dinamikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BIK 2005 Ticaret Hukuku (2 0 2) AKTS: 5

Bu derste: ticari işletmenin ne olduğu, tacirler, tacirlerin hak ve yükümlülükleri, ticari defterler, ticaret unvanları, marka, haksız rekabet, rekabet sınırlandırmaları, tacir yardımcıları, şirketlerin genel tasnifi, şahıs ve sermaye şirketlerinin özellikleri, kolektif, adi komandit, anonim, limitet ve paylı komandit şirketlerin genel özellikleri ve yönetimi konuları ele alınmaktadır.

BIK 2007 Anayasa Hukuku (2 0 2) AKTS: 3

Siyasal iktidar ve devletin tanımı, anayasalar ve anayasacılığın tarihsel gelişimi, anayasal devlet ve demokrasi ilişkisi, Türkiye’de anayasa hareketleri ve 1982 Anayasası dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.

BIK 2009 İstatistik I (3 0 3) AKTS: 5

İstatistiğin tarihi, konusu ve tarifi, istatistik verilerinin toplanması ve şekillerle gösterilmesi, işlenmesi ortalamalar, dağılma ve dağılma şekilleri ve özellikleri, ihtimal hesabı temelleri, tesadüfi değişken kavramı ve ihtimal dağılımı konuları aktarılmaktadır.

BOZ 221 İngilizce III (2 0 2) AKTS: 3

İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar; başlangıç ve orta düzey öğrencilerine pratik konuşma becerisi kazandırmak; İngilizce’nin uluslararası kullanımı ve ilgili konular; görsel sunumlar; çeşitli öğretim teknikleri; dilbilgisi ağırlıklı; Dinle-Konuş (Audio-Linguol) yöntemler; iletişimsel yaklaşım; doğal yaklaşım ders içeriğini oluşturmaktadır.

BOZ 223 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) AKTS: 2

Tarihin amacı günümüze ışık tutmaktır ve Tarih Bilimi günümüzdeki olguların daha iyi kavranmasını sağlamaktadır. Günümüz olgularının kökenleri, temelleri, nedenleri geçmişte yatmaktadır. Bu bağlamda dersin içeriği; Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılapları ve ilkeleri, Atatürkçü düşünce, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler edinilmesi üzerine oluşturulmuştur.


IV.YARIYIL

BIK 2002 Makroekonomi (4 0 4) AKTS: 7

Bu derste: makro iktisat teorisi ve konuları incelenmekte; makro iktisadi uygulamalar, sayısal değerler ile birlikte analiz edilmektedir. Ayrıca incelenen konular ile ilgili güncel iktisadi olaylar derste değerlendirilmektedir.

BIK 2004 Türk İktisat Tarihi (3 0 3) AKTS: 5

Türk İktisat Tarihinin doğuşu ve konusunu açıklamak, günümüz Türkiye ekonomisinin geçirmiş olduğu süreçleri analiz etmek, eski Türk ve Osmanlı iktisadi yapısının klasik temel kurumlarını analiz etmek ile ilgili konular ele alınmaktadır.

BIK 2006 İnsan Hakları (2 0 2) AKTS: 2

Bu ders kapsamında insan haklarının tarihsel gelişimi, insan hakları kavramı, insan haklarının sınıflandırılması, insan hakları ve temel özgürlükleri konusunda düşünsel gelişmeler, insan haklarının pozitif hukuk alanındaki evrimi, insan haklarının evrensel ve bölgesel olarak korunması ve bu çerçevede oluşturulmuş koruma mekanizmaları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

BIK 2008 Kamu Maliyesi (2 0 2) AKTS: 3

Bu derste: kamu maliyesi, kamu hizmetleri, vergi teori ve uygulamaları, devletin diğer finansman kaynakları ve teknikleri, bütçe ve bütçe politikaları konularında bilgi verilmektedir

BIK 2010 İstatistik II (3 0 3) AKTS: 5

Örnekleme ve istatistiki tahminler, hipotez testleri ve istatistiki kararlar, istatistiki ilişkiler, zaman serileri analizi ve indeksler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BIK 2012 İdare Hukuku (3 0 3) AKTS: 3

Derste: idare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönleri, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.

BOZ 222 İngilizce IV (2 0 2) AKTS: 3

Bu derste: öğrenci odaklı olarak ve kitabin içeriği dahilinde CEF A2 düzeyindeki temel konular iletişimsel yaklaşım benimsenerek ve dört temel yetenek dahilinde verilmeye çalışılır.

 

BOZ 224 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 2) AKTS: 2

Tarihin amacı günümüze ışık tutmaktır ve Tarih Bilimi günümüzdeki olguların daha iyi kavranmasını sağlamaktadır. Günümüz olgularının kökenleri, temelleri, nedenleri geçmişte yatmaktadır. Bu bağlamda dersin içeriği; Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk inkılapları ve ilkeleri, Atatürkçü düşünce, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler edinilmesi üzerine oluşturulmuştur.

V.YARIYIL

BIK 3001 İktisadi Sorunlara Yeni Yaklaşımlar (3 0 3) AKTS: 4

Türkiye ekonomisindeki işsizlik, istihdam, dış borç ve cari açık gibi sorunlara yeni yaklaşımlar getirmesi ve dünyadaki finansal krizlere bakış açısı kazandırmak üzerine belirlenen konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BIK 3003 Bölgesel İktisat (3 0 3) AKTS: 5

Ekonomik olayların anlaşılmasında mekan kavramının etkisi belirlenirken, bölgesel kalkınma faklılıklarıyla ilgili yaklaşımlar anlatılmaktadır. Bölgesel dengesizliklerin sebepleri ve sonuçları tespit edilerek, bu dengesizlikleri gidermeye yönelik politikalar ülke örneklerinden hareketle açıklanmaktadır.

BIK 3005 Para Teorisi (3 0 3) AKTS: 5

Paranın tanımı, işlevleri ve ekonomideki yeri, para standartları, banka parası üretimi, merkez bankası parası, para tabanı, merkez bankası bilançosu, Klasik para teorisi, klasik sistem ve para, Monetarist para teorisi, Keynesgil para teorisi, finansal olmayan basit Keynesgil model, para ve faiz, basit finansal Keynesgil model, para, mal, kredi piyasalarında denge, Keynesgil sistemde fiyat, ücret ve faiz yapışkanlıkları ve Yeni Keynesgillerin katkıları, ekonomik dalgalanmalar, parasal dengesizlikler ve enflasyon sorunu, enflasyon ve eksik istihdam ödünleşmeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BIK 3007 Maliyet Muhasebesi (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu derste: işletmelerin maliyetleri, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt isçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin dağıtılması ve esnek genel imalat maliyetleri bütçelerinin hazırlanması, TDHP temelinde maliyet muhasebesi sisteminin uygulanması konularına değinilmektedir.

BIK 3009 Borçlar Hukuku (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu derste: borçların kaynakları, sözleşmelerin kuruluşu, sona ermesi, borçların özel halleri, borcun nakli, alacağın devri, kusursuz sorumluluk halleri, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme, sözleşmelerin tek tek ele alınıp tarafların sözleşme içerisindeki hak ve yükümlülükleri konuları ele alınmaktadır

BIK 3011 Türkiye AB İlişkileri (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu ders kapsamında AB'nin tarihsel gelişimine, AB'nin tarihi Zirvelerine, AB yapı ve yönetimine, tam üyelik süreci ve Türkiye’ye, Türkiye’nin AB üyeliği perspektifi konularına değinilmektedir.

BIK 3013 Pazarlama (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu derste: Pazarlamanın konusu, kapsamı ve modern pazarlama, pazarlama çerçevesi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, endüstriyel pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışı, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve talep tahminleri üzerinde durulmaktadır.

BIK 3015 Turizm Ekonomisi (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Turizm ve ekonomi arasındaki ilişkinin hem kavramsal hem teorik hem de politika boyutuyla ele alınarak, turizm-enflasyon ilişkisi ve döviz kurlarına etkisi, turizm istatistikleri Türk turizminin ekonomik yapı analiziyle birlikte bir taraftan Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi diğer taraftan dünya ekonomisindeki yeri ve önemi analiz edilmektedir.

BIK 3017 Matematiksel İktisat I (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu derste: iktisatta kullanılan matematik kuralları, yöntemleri ve özdeşlikleri ele alınmaktadır. Derste, basit seviyeden başlanarak giderek artan zorluk seviyelerinde bazı temel matematiksel yöntemlerin iktisat dersleri içeriğini yeniden anlamada nasıl kullanılacağına değinilmektedir.

BIK 3019 Sosyal Güvenlik (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma ve dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetler ele alınmaktadır.

BIK 391 Mesleki İngilizce I (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

İktisat alanında kullanılan teknik terimler, kavramlar ve metinlerin Türkçe-İngilizce anlamları ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir.

BIK3021 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi (Seç) (2 0 2) AKTS: 4

 Dersin amacı değişen büyüme ve kalkınma anlayışıyla birlikte giderek kıt bir kaynak durumuna gelen doğal kaynakların nasıl yönetileceğini ve çevrenin ekonomideki artan rolünü ve bu doğrultuda yeni kalkınma stratejilerini değerlendirmek. Temel kavramlar: çevre, çevre bilimleri, ekoloji, doğal kaynaklar ve ekonomi arasındaki ilişkilerin tanımlanması, değişen koşullar, çevre ve ekonomik düşüncenin evrimi, çevre kirlenmesi: oluşumu, nedenleri, tarihsel gelişimi ve çevre kirlenmesinin kaynakları, çevre kirlenmesinin ekonomik ve sosyal yönleri ile etkileri, doğal kaynakların tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması, yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar ve bunların temel özellikleri, çevrenin değerlendirilmesi, doğal kaynaklar ve çevresel değerlerin mevcut durumu ve gelecekteki görünümü, dünya ekonomisindeki değişim sürecinde doğal kaynakların önemi ve dünya ekonomisi üzerine etkileri.

BIK3023 Tarım Ekonomisi (Seç) (2 0 2) AKTS: 4

 Tarımın üretimin genel özelliklerinin değerlendirilmesi, tarımsal üretim faktörlerinin incelenmesi ve Türkiye ekonomisinde tarımın yerinin irdelenmesi, tarım işletmelerinde karar vermenin önemi ve gerekleri, genel ekonomi prensiplerinin tarımsal işletmeler açısından kullanımı, ekonomi prensiplerinin tarımda kullanımına ilişkin örnek olay uygulamaları, tarımsal pazarlama ve tarım işletmelerinde pazarlama kanalları, tarımsal finansman, kredi kaynakları ve uygulamalarının tanıtılması, tarımda kooperatifçiliğin önemi ve gereklerine ilişkin değerlendirmeler, tarım politikaları, amaç ve araçlarının değerlendirilmesi,Türkiye’de tarım politikalarına ilişkin uygulamalar, Türkiye ve AB tarım politikalarının karşılaştırmalı analizi.

BIK3025 İslam’da Finansal Piyasa ve Bankacılık (Seç) (2 0 2) AKTS: 4

İslam Ekonomisinin genel çerçevesi, İslam Finansal Sisteminin genel çerçevesi, Katılım Bankacılığı, İslam Ülkelerinin genel ekonomik yapısı,İslami finansal piyasalar ve İslami finansal ürünlerle ilgili teori ve pratik bilgiler.

 

VI.YARIYIL

BIK 3002 İktisadi Sorunlara Yeni Yaklaşımlar (3 0 3) AKTS: 4

Türkiye ekonomisi, sektörel analiz, para ve maliye politikaları, teknoloji ve araştırma-geliştirme politikaları, sermaye piyasası, dış ticaret ve kalkınma sorunları üzerine belirlenen konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BIK 3004 Büyüme Teorileri (3 0 3) AKTS: 5

Dersin içeriğini: büyümeye ilişkin temel kavramlar, büyümenin belirleyicileri, Klasik Büyüme Teorileri, Modern Büyüme Teorileri, Neo-Klasik Büyüme Teorileri ve İçsel Büyüme Teorileri oluşturmaktadır.

BIK 3006 Para Politikası (3 0 3) AKTS: 5

Para politikasının amaçları ve araçları, para politikasının göstergeleri, Monetarist para politikası, Keynesyen para politikası, para politikasında kurala göre-duruma göre tartışması, para politikasının etkinsizliği, Yeni Keynesyen yaklaşımda para politikası, paranın ekonomiye aktarım mekanizması, para politikasında şeffaflık ve hesap verebilirlik, enflasyon hedeflemesi ve Türkiye deneyimi, diğer para politikası rejimleri, uluslararası para ekonomisi ve para politikası konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

BIK 3008 Türkiye Ekonomisi (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu ders kapsamında dönemler itibariyle ve sektörel olarak Türkiye ekonomisindeki gelişmeler açıklanmaktadır.

BIK 3010 Bilgisayarlı Muhasebe (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bilgisayarlı muhasebe dersi: bilgisayar ortamında muhasebe ile ilgili paket ve programları kullanabilmeye, finansal tabloları düzenleyebilme, dijital ortamlarda veri erişimini, veri işlemeyi, veri arşivlemeyi ve kaydetmeyi sağlayabilmeye, işlenen ve kaydedilen verilerden bilgi sistemine uygun raporların hazırlayabilmeye ve arşivleyebilmeye yönelik teorik ve pratik çalışmaları içermektedir.

BIK 3012 Maliye Politikası (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu ders kapsamında maliye politikasının gelişimi amaç ve araçları hakkında bilgiler verilerek maliye politikasının amaçları çerçevesinde bu araçların nasıl kullanılabileceği belirlenmektedir.

BIK 3018 Matematiksel İktisat II (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu derste: iktisatta kullanılan matematik kuralları, yöntemleri ve özdeşlikleri ele alınmaktadır. Derste, basit seviyeden başlanarak giderek artan zorluk seviyelerinde bazı temel matematiksel yöntemlerin iktisat dersleri içeriğini yeniden anlamada nasıl kullanılacağına değinilmektedir.

BIK 392 Mesleki İngilizce II (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

İktisat alanında kullanılan teknik terimler, kavramlar ve metinlerin Türkçe-İngilizce anlamları ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir.

BIK3020 Sermaye Piyasası Analizi (Seç) (2 0 2) AKTS: 4

Ders, finansal sistem ve finansal araçları kapsar. Temel Kavramlar, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu Süreci ve Planlaması, (Bir denetim raporunun hazırlanma şekli ve denetim plânlaması.), Denetim Kanıtları ve Teknikleri, (Geleneksel kanıt toplama teknikleri ile kanıt türleri.), Çalışma Kağıtları, İç Kontrol Sistemi, (İç kontrol sisteminin kurulması, Etkin bir iç kontrol sistemi için temel ilkeleri, İç kontrol sisteminin iç denetimdeki rolü, İç kontrol sisteminin dış denetimdeki rolü.), Varlık ve Kaynak Hesaplarının Denetimi, (Nakit ve nakit benzeri değerlerin denetimi, Alacakların denetimi, Stokların denetimi, Duran Varlıkların denetimi, Borçların denetimi ve Öz Kaynakların denetimi.), Sonuç Hesapları ve Mali Tabloların Denetimi

 

BIK3022 Çalışma Ekonomisi (Seç) (2 0 2) AKTS: 4

Dersin amacı işgücü piyasasının ve bu piyasanın dinamiklerinin işleyişini analiz etmek ve piyasa dinamikleri arasındaki etkileşim sonucunda ortaya çıkan konuları ve sorunları anlamaya çabalamaktır. Dersin içeriği ; Sendikaların Ücretler, Verimlilik, Ücretler ve İşsizlik Üzerindeki Etkileri, Kamunun Kurumsal ve Hukuksal Düzenlemelerinin İşgücü Piyasalarına Yansımaları,İşgücü Verimliliği, İşsizlik,İşsizlikle Mücadele Politikaları,Enflasyon Ücret İlişkisi,Enflasyon İstihdam İlişkisi

BIK3024 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2 0 2) AKTS: 4

Bu dersin genel amacı; İş ilişkilerde uygulanan hukuk kuralları, İşçi-İşveren hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmak, Sosyal Güvenlik Sistemini tanımak, İşçi-İşveren ilişkilerinde davranışlarını hukuk kuralları çerçevesinde düzenleyebilmek, çalışma yaşamında karşılaşılan problemleri kurallara uygun şekilde çözmek veya çözüm yollarını bilmektir.Dersin içeriği ; İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesidir.

BIK3026 İslam Ticaret Hukuku  (Seç) (2 0 2) AKTS: 4

 Dersin amacı İslâm Ticaret Hukukunun kavramları, nazariyesi ve kaynaklarını tanımaktır. Dersin içeriği ;Ticaret Kavramı, Ticaret unsurları, çeşitleri , Borç kaynağı olarak: Tek taraflı irade , Akit: Tanımı, kuruluşu, irade beyanı , Akdin mevzu, şartları, sebebi, butlan nazariyesi , Akdin genel hükümleri: Edim, fesih, ikâle , Borç kaynağı olarak: Sebepsiz zenginleşme , Haksız fiilden doğan borçlar , Sorumluluk hukuku , Suç ve Ceza kavramları , Ceza Hukukunun kaynakları , Suçlar , Cezalar , İslâm Ceza Hukuku İlkeleri I: Ceza kanunlarının geriye yürümemesi, kanunilik ilkesi, şahsilik , Kanunu bilmemek mazeret olmaz, şüpheden sanık yararlanır, işkence yasağı, pişmanlık, cezaların içtimaı, sulh ve af

BIK3028 Stratejik Yönetim  (Seç) (2 0 2) AKTS: 4

 Günümüzde hızla değişen çevre şartları işletmeler için her an yeni tehdit ve fırsatlar doğurmaktadır. Bu tehdit ve fırsatlar karşısında işletmenin rakiplerine göre üstünlükleri ve zayıflıkları bulunmaktadır. İşletme içinde bulunduğu çevrede yaşamını devam ettirmek için çeşitli durum analizleri yaparak, stratejiler üretmeli ve rakiplerinden daha üstün bir konuma gelmelidir. Yani  yaşamın sürdürülebilmesi için işletmenin rakiplerine rekabet üstünlüğü sağlaması ve bunu uzun dönemde sürdürmesi gerekmektedir. Bu derste işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmesi için  gereken stratejiler ve ilgili yöntemler ele alınacak ve incelenecektir.

VII.YARIYIL

BIK 4001 İktisadi Sistemler (3 0 3) AKTS: 3

Bu derste: batı demokrasilerinde karma ekonomiler yerine ücretsiz ekonomilerin var oluşuna, ekonomik ilişkiler içinde devlet müdahalesine ve Sovyet tipi planlamaya, kapitalizmin dezavantajlarına, merkezi planlama sorunlarına, son konut balonuna, finansal kargaşada dizginsizliğe, serbest piyasaya ve yetersiz düzenlemelere dikkat çekilerek bu konular için alt yapı oluşturulmaktadır.

BIK 4003 Ekonometri I (3 0 3) AKTS: 4

Bu ders: veri analiz etme yöntemlerini, sayısal verileri inceleyen kuram ve teknikleri, iktisadi endeksleri, ekonomik seri ve parametrelerin yorumlanmasını, olasılık dağılımlarının ve ihtimal hesaplarının yapılmasını ve bunların iktisat, işletme ve yönetim faaliyetlerinde kullanıldığı alanları kapsamaktadır.

BIK 4005 Bitirme Tezi ve Semineri I (0 2 1) AKTS: 3

Bölümümüz öğretim elemanları tarafından öğrencilerimizin iktisat alanında herhangi bir konuyu, problemi ya da olayı analitik düzeyde ele alıp inceledikleri, bilimsel yazım kurallarına uygun olarak belirlenen formata göre yazılı ve sözlü olarak sundukları uygulamalı bir derstir.

BIK 4007 Uluslararası İktisat I (3 0 3) AKTS: 4

Dış ticaret teorileri, dış ticaret politikaları, küreselleşme, ekonomik entegrasyonlar, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar dersin temel içeriğini oluşturmaktadır.

BIK 4009 Uluslararası Finansman (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu derste: uluslararası finansal sistem, döviz kuru sistemleri, uluslararası sermaye hareketleri, ödemeler dengesi, temel parite koşulları, döviz piyasaları, çok uluslu işletmeler, uluslararası tahvil piyasası, uluslararası öz sermaye piyasası konuları ele alınmaktadır.

BIK 4011 Sosyal Bilimlerde Yöntem (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu ders kaynak tarama, konu belirleme ve bilgiye ulaşma, alıntı yapma kuralları gibi temel araştırma yöntemlerini içermektedir.

BIK 4013 İktisat Politikası (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

İktisat teorisi ile iktisat politikası arasındaki ilişki, iktisat politikasının temel unsurları, iktisat politikasının amaç ve araçları politik uygulamalar, politika etkinliğini belirleyen unsurlar, geleneksel ve çağdaş iktisadi ekoller ve ekonomi politikaları, ekonomide reel ve parasal göstergeler ve yorumlanması derste ele alınan temel konulardır.

 

BIK 4015 İktisadi Kalkınma ve Finans (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu ders kapsamında büyüme teorileri (Klasik, Modern ve Marksist), kalkınma iktisadının doğuşu, bugünü ve geleceği, az gelişmişlik ve ölçümü, küreselleşme, uluslararası mali kurumlar ve istikrar politikaları incelenmektedir.

BIK 491 Mesleki İngilizce III (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu ders kapsamında mesleki alanla ilgili metinler okunmakta, anlatılmakta ve çevirisi yapılmaktadır.

BIK 4017 Vergi Hukuku (Seç.) (2 0 2) AKTS: 4 Vergi hukuku bağımsız ve kendine özgü nitelikleriyle uygulamada büyük önem kazanmış bir hukuk dalıdır. Bu derste Vergi hukuku dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri oluşturulmuş, ayrıntılı analiz yapılmaktadır. Bunun yanında vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri de ele alınmakta vergi hukuku kapsamında, vergi kabahat ve suçları analiz edilmektedir. Ayrıca; çağdaş ekonomilerde vergi ödeme gücünü kavrayabilmek ve devletin artan gelir gereksinimini karşılayabilmek adına vergi uygulamalarında sınıflandırmalar görülmektedir.

BIK4019 Sağlık Ekonomisi (Seç.) (2 0 2) AKTS: 4  Gelişmekte olan ülkelerde sağlığa ayrılan kaynakların çok önemli bir kısmını hastaneler kullanmaktadır. Hastaneler genel sağlık sisteminin en önemli kaynak tüketicisidirler. Bu sebepten dolayı Sağlık Ekonomisi dersinde öğrencilere sağlık alanında İktisat Bilimi’nin arz, talep, üretim, verimlilik, maliyet gibi temel kavramları öğretilmeye çalışılmaktadır. Dersin içeriği ; Sağlık ve hastalık kavramların tanımlanması, sağlık pazarının özellikleri, sağlık sektöründe çıktı, sağlıkta üretim, sağlık

BIK4021 Avrupa Birliği Ekonomisi (Seç.) (2 0 2) AKTS: 4  Uluslarası Finansmanla ilgili çağdaş, teknik ve analizleri öğrenerek pratikte bu öğrenilen bilgileri kullanabilmek. Dersin içeriği; İktisadi entegrasyon teorisini açıklayabilmek, entegrasyonun ekonomik ve ekonomi dışı amaçlarını yorumlayabilmek, Avrupa Birliği’nin ekonomik entegrasyonunu analiz edebilmek, Avrupa birliğinin kurumlarını  ve işleyişini anlamak, Avrupa Birliği ile ilgili politikaları yorumlayabilmek.

BIK4023 Dış Ticaret ve Kambiyo (Seç.) (2 0 2) AKTS: 4  Bu dersin amacı, öğrencileri dış ticaret, kambiyo işlemleri, kambiyo uygulamaları, Türkiye’deki kambiyo rejimi ve uygulamaları konusunda bilgilendirmektir.

BIK4025 İslam Yönetim Hukuku (Seç.) (2 0 2) AKTS: 4  Hz. Peygamberin yönetim anlayışını tespit ve İslam hukukunda oluşan yönetim teorilerini  ve tarihi süreçteki uygulamaları tahlil ederek İslam’ın öngördüğü yönetim hukuku teorisini bilimsel olarak ortaya çıkarmaktadır.

 

VIII.YARIYIL

BIK 4002 İktisadi Düşünce Tarihi (3 0 3) AKTS: 3

Bu ders kapsamında ortaçağ modern iktisat düşünceleri doğmadan önce ilkçağ ekonomileri, iktisadi görüşler, modern iktisat düşüncelerin, alternatif düşünce akımları ve iktisat mantığını ortaya çıkaran evrim gibi konulara değinilmektedir.

BIK 4004 Ekonometri II (3 0 3) AKTS: 4

Bu derste: çoklu doğrusal bağlantı sorunu,  sapması, ilgili testler ve kriterler, sorununa yönelik çözüm yöntemleri, otokorelasyonun saptanması ile ilgili testler, yüksek dereceden otokorelasyon, otokorelasyon durumunda kullanılan tahmin yöntemleri, değişen varyans ve saptanması ile ilgili testler, genelleştirilmiş EKKY, sipesifikasyon hataları, model seçme kriterleri, modelin matematiksel formülasyonunun seçimi, yapay (kukla) değişkenler ele alınmaktadır.

BIK 4006 Bitirme Tezi ve Semineri II (0 2 1) AKTS: 3

Bu derste: öğrenciler “Bitirme Tezi ve Semineri I” dersinde hazırladıkları ön rapor doğrultusunda tezlerini hazırlarlar. Öğretim elemanları, ara sınav dönemine kadar öğrencinin tez ile ilgili yaptığı çalışmalardan ara sınav notu takdir eder. Öğrenci, hazırlamış olduğu tezi danışmanı dahil en az üç kişilik öğretim elemanından veya öğretim elemanı yardımcısından oluşan jüri önünde power point sunusu ile sunar ve sorulan sorulara cevap verir. Jüri tezin kabulüne veya reddine karar verir ve dersin öğretim elemanı jüri önerilerini de dikkate alarak teze yıl sonu sınav notu takdir eder.

BIK 4008 Uluslararası İktisat II (3 0 3) AKTS: 4

Döviz piyasası, vadeli döviz işlemleri, kur değişmelerini açıklayan yaklaşımlar, ödemeler dengesi, dış dengesizliklerin giderilmesinde izlenen politikalar, uluslararası sermaye akımları, uluslararası para sistemi, krizler ve uluslararası likidite dersin temel konularını oluşturmaktadır.

BIK 4010 Finansal Kurumlar (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Finansal sistemin işleyişi, finansal piyasalar, para ve sermaye piyasası araçları, finansal aracılar, sermaye piyasası kurumları, finansal kurumların düzenlenmesi ve denetlenmesi gibi konular dersin içeriğini yapılandırmaktadır.

BIK 4012 Küreselleşme ve Ekonomik Krizler (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu derste: ekonomik, teknolojik, finansal, kültürel ve ekolojik küreselleşme, küresel rekabet, küreselleşme-bölgeselleşme, küreselleşmenin olumsuzlukları, kriz kavramı, önemli ekonomik krizler, ekonomik krizlerin türleri ve ortaya çıkış nedenleri, krizlerin ortaya çıkış süreçleri ve kriz yönetimi gibi konular ele alınmaktadır.

 

BIK 4014 Dünya Ekonomisi (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu derste: dünya ekonomisindeki temel problemler belirlenerek bu problemlerle ilgili çözüm yolları ülke örneklerinden hareketle tartışılmakta ve dünya ekonomisinin gelişim trendi hakkında bilgiler verilmektedir.

BIK 4016 Türkiye Ekonomisinin Problemleri (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu ders kapsamında Türkiye ekonomisi, sektörel analiz, para ve maliye politikalar, teknoloji ve araştırma-geliştirme politikaları, sermaye piyasası, dış ticaret ve kalkınma sorunları gibi konulara değinilmektedir.

 

BIK 492 Mesleki İngilizce IV (Seçmeli) (2 0 2) AKTS: 4

Bu ders kapsamında mesleki alanla ilgili metinler okunmakta, anlatılmakta ve çevirisi yapılmaktadır.

 BIK4018 Kentsel Ekonomi (Seç.) (2 0 2) AKTS: 4  Temel kentsel ekonomi bilgilerinin kazandırılması. Dersin içeriği Kentsel Ekonominin Aksiyomları, Kentler neden vardır? Firmalar Neden Kümelenir?, Kent Büyüklüğü, Kentsel Büyüme, Kentsel Arazi Rantı, Arazi Kullanım Paternleri, Komşu Seçimi, Bölgeleme ve Büyüme Kontrolü, Otomobil Dışsallıkları, Toplu Taşıma, Suç, Konut Neden Farklıdır, Konut politikası, Yerel Yönetim Harcamaları, Yerel Yönetim Gelirleri.

BIK4020 Güncel Ekonomik Sorunlar (Seç.) (2 0 2) AKTS: 4  Türkiye ekonomisi bakımından sorun teşkil eden ya da potansiyel sorun alanı olan konular, sebep ve sonuçları açısından analiz edilecektir. Temel makroekonomik sorunlar; işsizlik ve gelir dağılımı, iktisadi açıdan yoksulluk, orta gelir tuzağı, yabancı sermaye, Türk bankacılık sektörünün gelişimi, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik uygulamalar, dış borçlar, kamu maliyesi, ve makroekonomik istikrar, finansal kriz, cari işlemler açığı, dış ticaret gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

BIK4022 Yenilik Ekonomisi (Seç.) (2 0 2) AKTS: 4  Bu dersin amacı öğrencilerin yeniliğin ekonomiye katkısını anlayıp analiz edebilmeleri için teknoloji, araştırma geliştirme ve yenilik kavramlarına mikro, ve makro açılardan yaklaşmaktır. Dersin içeriği b  Derste tarihi analizler, mikroekonomi teorisi, teknolojik değişimin ekonomik analizi, endüstriyel ağları oluşumu, küreselleşme, yerel ve uluslararası açıdan endüstriyel politikaya bakış kapsanacaktır. Ders seminer şeklinde işlenecek ve ders notları ve makaleler üzerinden yapılacaktır. Her derste ana bir soru ve alt sorular tartışılacak, dönem içinde hazırlanacak olan bir proje dönem sonunda sınıfta sunulacaktır.